Veldhoven | 3 december 2014

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering is medegedeeld, heeft vakvereniging ProFri de samenwerking met Max Profit beëindigd. Aan dit besluit van het bestuur liggen meerdere redenen ten grondslag. Via een mailbericht zijn de leden geïnformeerd over dit besluit en de gevolgen voor de lopende contracten.

In 2012 zijn ProFri en Max Profit een samenwerking aangegaan, waarbij de leden via dit inkoopcluster voordelen konden behalen op een aantal facilitaire zaken, zoals afvalverwerking, prijs voor het oude frituurvet, brandblussers en verzekeringen. De samenwerking heeft voor beide partijen niet voldaan aan de verwachtingen.

Zo maakten de meeste bedrijven geen gebruik van de voordeelscan die in samenwerking met Max Profit de leden werd aangeboden. Daarnaast bleek dat niet alle contacten naar wens verliepen of bleek soms na het tekenen van nieuwe contracten het bij een andere partij toch weer goedkoper te kunnen. Ook werden gemaakte afspraken niet altijd nagekomen of ontstonden er problemen bij de overgang van de ene leverancier naar de andere. Verder bleken sommige voordelen toch niet altijd zo voordelig te zijn of het nog goedkoper kon wanneer na het gesprek met Max Profit contact werd opgenomen met de eigen leverancier of dienstverlener. Voor het bestuur voldoende aanleiding om de samenwerking na 2 jaar met Max Profit te beëindigen.

ProFri staat als vakvereniging op de eerste plaats voor vakkennis en vakmanschap, het bevorderen ervan en dit zichtbaar maken in de richting van de consument. De ervaring met Max Profit heeft ProFri geleerd dat zij als vereniging het bij die voordelen moet houden waar ze zelf rechtstreeks invloed op heeft en waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Denk hierbij aan voordelen zoals de extra verenigingskorting op de netto tarieven van Buma, Sena en Videma of bijvoorbeeld de kosten voor deelname aan de Week van de Friet of het keurmerk. Daarnaast heeft ProFri met een aantal van haar partners, rechtstreekse afspraken gemaakt voor aantrekkelijke tarieven of speciale ledenvoordelen. De informatie hierover is terugvinden op de website: www.profri.nl/ledenvoordelen.

Het is niet onwaarschijnlijk de leden en andere frituurondernemers de komende periode door Max Profit benaderd gaan worden of hebben ze dit inmiddels al gedaan. Mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van de naam Pamovu. Het mag duidelijk zijn dat beiden los staan van ProFri.

Leden die op dit moment contracten hebben lopen die via Max Profit zijn afgesloten, lopen in principe door tot het einde van de overeengekomen periode genoemd in de betreffende overeenkomst. Wanneer een ondernemer voor de einddatum geen actie onderneemt, dan lopen waarschijnlijk veel van deze contracten stilzwijgend door. ProFri adviseert daarom haar leden om deze overeenkomsten nog eens goed door te nemen en per contract te bekijken welke vervolgactie nodig is. Leden waren hiervoor al zelf verantwoordelijk en dat blijft ook zo nu de overeenkomst met Max profit per 31-12-2014 eindigt.

Leden die voordat zij lid werden bij ProFri al aangesloten waren bij Max Profit, zijn vanaf 2015 weer lidmaatschap aan Max Profit verschuldigd, tenzij men het lidmaatschap bij Max Profit tijdig opzegt of inmiddels heeft opgezegd. Dit opzeggen kan per datum van het langstlopende contract. Let op! Ook hiervoor geldt dat veel van deze contracten stilzwijgend doorlopen wanneer er geen actie wordt ondernomen en men dus ook vast blijft zitten aan het lidmaatschap van Max Profit. In voorkomende gevallen wil ProFri - in eerste instantie voor maximaal één jaar - de lidmaatschapkosten van Max Profit compenseren door de betreffende de contributie van ProFri geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dan wel kwijt te schelden. Hiermee worden voor de ondernemers dubbele lidmaatschapkosten voorkomen.

ProFri roept de betreffende leden op om zich te melden bij het secretariaat. Per situatie zal bekeken worden welke acties er ondernomen moeten worden om het een en ander correct af te handelen. ProFri verwacht dat het om een beperkt aantal leden gaat en de 'schade' voor zowel hen als voor de vereniging beperkt zal blijven.

Indien er n.a.v. deze berichtgeving vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met het secretariaat.