Veldhoven | 3 maart 2017

Steun de vakvereniging tegen een rendement van 6 procent

Vakvereniging ProFri is in 2012 zonder enige vorm van subsidie opgericht en heeft de aanloopkosten in de eerste jaren gefinancierd door het afsluiten van een lening en een rekeningcourantkrediet met de initiatiefnemer van de vereniging. Nu de vereniging een sluitende begroting kent, heeft het bestuur met instemming van de leden het besluit genomen over te gaan tot herfinanciering van deze twee leningen.

Met de uitgifte van certificaten wil het bestuur de lopende leningen versneld aflossen, zodat het Nederlands Frituurcentrum meer financiële armslag krijgt voor de vele activiteiten die de vakvereniging samen met het frituurcentrum ontplooit. Tijdens de Algemene ledenvergadering d.d. 10 oktober 2016 in Maastricht, stemden de aanwezige leden volmondig in met de uitgifte van certificaten.

Deze uitgifte van certificaten kan gezien worden als crowdfunding. Maar wel een die achteraf wordt opgestart. Dit heeft als voordeel dat de certificaathouders meer zekerheid geboden kan worden. Crowdfunding is een steeds vaker gebruikte financieringsvorm waarbij geld opgehaald wordt bij mensen: "de crowd", die bereid zijn een (klein) bedrag te investeren in een onderneming of project. In dit geval vakvereniging ProFri.

Terwijl de rente bijna historisch laag is, geeft ProFri de certificaten uit met een rendement van liefst 6 procent. Zo verdien je een extraatje op je spaargeld. Maar mooier en belangrijker is: met deze certificaten ondersteun je het werk van ProFri en draag je een steentje bij aan de toekomst van professioneel friturend Nederland.

Totaal gaat het om maximaal 500 certificaten van elk 500 euro met een rendement van liefst 6 procent. Gezien de lage rentestand van dit moment, wordt voor de certificaten veel belangstelling verwacht. Alleen leden, oud-leden, partners en mensen die betrokken zijn bij ProFri komen in aanmerking voor certificaten.

Het bestuur acht het goed erop te wijzen dat de kans bestaat dat de vereniging op enig moment niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen en in dat geval de certificaathouders het certificaatbedrag niet, of slechts ten dele terug krijgen. Die kans acht het bestuur op basis van het gevoerde beleid van de vereniging, dat bekend is bij de leden, gering. Voor zover die kans zich openbaart, bestaat het risico dat de vorderingen van de certificaathouders zijn achtergesteld ten behoeve van de bank en/of de vorderingen, en daardoor niet of slechts ten dele voldaan kunnen worden.

Certificaten aanvragen

ProFri Certificaten kunnen aangevraagd worden via de website certificaten.profri.nl. Door het aanvragen van een of meerdere certificaten gaat de aanvrager akkoord met de bepalingen en voorwaarden, zoals in het reglement is vastgelegd. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld. Na goedkeuring ontvangt de aanvrager een factuur en na de betaling ervan worden de certificaten toegezonden. Deze zijn genummerd en staan op naam van de aanvrager. Op het secretariaat wordt een register bijgehouden van alle uitgegeven certificaten en kan door leden en partners van ProFri worden ingezien.

Aanvragen certificaten