Veldhoven, 30 juli 2018

Resultaten verkennend onderzoek naar bakwanden en frituurovens en vervolgonderzoek

In opdracht van vakvereniging ProFri startte het Nederlands Frituurcentrum een jaar geleden met een onderzoek naar bakwanden en frituurovens. ProFri wilde met dit onderzoek inzichtelijk krijgen hoe de ervaring van ondernemers is met hun bakwanden en frituurovens, het hart van elk professioneel frituurbedrijf.

Tijdens gesprekken met leden van ProFri, discussies op de verschillende forums op de sociale media, waaronder Frietbook, gaven frituurondernemers regelmatig te kennen dat ze kampen met kapotte en lekkende ketels. Dit feit was voor de vereniging een belangrijke drijfveer voor het opstarten van een bakwandenonderzoek.

Via de website van het Nederlands Frituurcentrum konden sinds de zomer van 2017 frituurprofessionals zich aanmelden voor het onderzoek en werd een eerste inventarisatie gedaan wie wel en wie geen problemen heeft met zijn of haar bakwand. Ook Belgische collega's gaven te kennen mee te willen werken aan dit onderzoek. Indien men problemen had, werd om een korte toelichting gevraagd. Uit de aanmeldingen heeft de vereniging geconcludeerd dat er een groot probleem bestaat met de HR-ketels van Kiremko. Er zijn ook frituurprofessionals die zich hebben aangemeld die in het bezit zijn van bakwanden van andere fabrikanten. Echter, het verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat deze bakwanden relatief gezien in veel mindere mate lekkages vertonen.

ProFri - Afbeelding Bakwandenonderzoek

Belangrijke oorzaak lekkende frituurketels bekend

Intussen heeft de vereniging het verkennend onderzoek afgerond en zijn de klachten met betrekking tot lekkende ketels inzichtelijk gemaakt. Het verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat verreweg de meeste klachten over en problemen met lekkende ketels de HR-gasketels van het merk Kiremko betreffen.

De fabrikant van Kiremko ketels heeft bevestigd dat het aantal klachten en garantieclaims met betrekking tot lekkende ketels ook naar zijn mening te hoog is. Enkele jaren geleden heeft de fabrikant het ontwerp van de ketels aangepast, maar gebleken is dat dit het probleem niet heeft verholpen. Ook deze nieuwe ketels van Kiremko tonen hetzelfde gebrek. Alleen op een iets andere plaats. Vorig jaar heeft de fabrikant opnieuw het ontwerp aangepast. Of er nu echt geen lekkages meer ontstaan door het ontwerp moet de tijd gaan uitwijzen.

Uitnodiging fabrikant tot het treffen van een regeling

ProFri heeft de fabrikant uitgenodigd om over een passende oplossing in gesprek te treden. Deze gesprekken met de fabrikant moeten leiden tot een redelijke oplossing zowel voor de gedupeerde frituurondernemers die in het verleden te maken hebben gehad met lekkende Kiremko ketels als voor frituurondernemers die daar mogelijk in de toekomst mee zullen worden geconfronteerd.

Als het probleem niet wordt opgelost, zal de schade voor frituurondernemers verder toenemen. Verkennend onderzoek geeft sterke aanwijzingen dat het niet de vraag is of de betreffende ketels gaan lekken, maar wanneer. ProFri steunt de visie van de gedupeerde frituurondernemers dat een ketel van de aangeboden kwaliteit en van een hoge prijs bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een normale levensduur deugdelijk dient te functioneren.

ProFri streeft naar een redelijke oplossing voor alle gedupeerde frituurondernemers die geconfronteerd zijn en/of mogelijk in de komende jaren geconfronteerd zullen worden met dit specifieke ketelprobleem. Een regeling, waarmee gedupeerde frituurondernemers onder meer schadeloos worden gesteld voor schade als gevolg van lekkende ketels. Daarnaast streeft ProFri naar een realistische garantie voor de ketels van Kiremko, die past bij de aard van het product en de economische levensduur daarvan.

Ook problemen bij collega's in België

ProFri heeft in de tussentijd ook kennis genomen van een technisch onderzoek naar de lekkages van de ketels van het merk Kiremko bij frituurondernemers in België. Dit onderzoek is uitgevoerd door een deskundige in opdracht van de (inmiddels voormalige) Belgische dealer van Kiremko. Deze deskundige heeft vastgesteld dat ook in België geleverde Kiremko ketels bodemlekkages vertonen. Tevens heeft de deskundige vastgesteld dat er een verband bestaat tussen de vorm, omvang en posities van de lekken ten opzichte van de positie van de branders.

Dit onderzoek van de Belgische deskundige wordt door de fabrikant van Kiremko ketels niet erkend. Eind vorig jaar bezocht het bestuur van ProFri een opslagruimte van de Belgische dealer, waar honderden ketels van Kiremko zijn opgeslagen. De vereniging heeft vastgesteld dat deze ketels lekkages op dezelfde plaats vertonen.

Dringende oproep deelname aan vervolgonderzoek

De resultaten van het verkennend onderzoek van de vereniging en van het onderzoek van de Belgische deskundige zijn alarmerend. Het baart de vereniging zorgen dat de fabrikant het probleem van lekkende Kiremko ketels niet erkent, terwijl een groot aantal frituurondernemers daarvan last blijft houden en als gevolg daarvan schade lijdt. De vereniging wil aan deze praktijk een eind maken. Het bestuur van ProFri zet zich ervoor in om het probleem in overleg met de fabrikant op te lossen. Indien dit overleg niet tot het gewenste resultaat zal leiden, overweegt ProFri in het belang van alle gedupeerde frituurondernemers vervolgmaatregelen te treffen.

Vakvereniging ProFri roept alle professionele frituurondernemers op om – ongeacht het merk van hun bakwand of frituuroven – mee te werken aan het vervolgonderzoek.

Voor deelname aan dit onderzoek is het niet vereist om lid te zijn van de vakvereniging.

Ook frituurondernemers die nog geen problemen met hun ketels, bakwand of frituuroven hebben ervaren, worden opgeroepen om mee te doen.

 

Blijkt uit het vervolgonderzoek dat er toch structurele problemen zijn bij andere merken, dan gaat ProFri ook met deze fabrikanten hierover in gesprek.

Mocht je lopende het vervolgonderzoek (opnieuw) met een of meerdere lekkende ketels worden geconfronteerd, dan wel andere problemen krijgen met je bakwand of frituuroven, neem dan direct contact op met het secretariaat van de vakvereniging.

Tijdens de Algemene ledenvergadering en het Frituurwereld Event in Houten op maandag 24 september a.s., worden de resultaten van het verkennend onderzoek en het vervolgonderzoek verder toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook niet-leden zijn die dag van harte welkom. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van vakvereniging ProFri of het Nederlands Frituurcentrum.

Naar vragenlijst

Aanmelden bijeenkomst 24 september

Zoeken