Statuten opgesteld d.d. 8-10-2012 (acht oktober tweeduizendtwaalf)

Artikel 1: Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Professionele Frituurders.
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Veldhoven.

Artikel 2: Doel

 1. De vereniging heeft als doel: het bevorderen van de identiteit en goede naam van professioneel friturende ondernemingen en behartiging van de belangen van de leden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 3. het realiseren van free publicity;
 4. het organiseren van onder andere bijeenkomsten, informatie-uitwisseling en scholing;
 5. alle andere wettige middelen die het doel kunnen dienen.


Artikel 3: Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.


Artikel 4: Lidmaatschap

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van een lid of leden, worden daarmee zowel de gewone als ereleden bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn: natuurlijk personen en rechtspersonen die voor eigen rekening een frituuronderneming drijven waarvan de bedrijfsvoering en de inrichting in ieder geval voldoen aan de eisen als vervat in het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het bestuur kan eventueel tijdelijk dispensatie verlenen van de gestelde eisen.
 3. Ereleden zijn zij die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
 4. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
 5. Voordat het bestuur de in lid 4 bedoelde verklaring afgeeft, worden de namen en adressen van degenen die aan het bestuur een verzoek doen om toelating van het lidmaatschap in het eerstvolgende nummer van het verenigingsorgaan en/of via een voor niet-leden niet toegankelijk deel van de website van de vereniging ter kennis gebracht.
 6. Elk lid kan binnen vier weken na publicatie als bedoeld in lid 5 zijn bezwaren tegen het verzoek om toelating schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur kenbaar maken.
 7. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden waarbij zij de ingediende bezwaren in haar beslissing betrekt.
 8. Het bestuur is bevoegd een nader onderzoek in te stellen alvorens zij een besluit neemt over het verzoek om toelating tot het lidmaatschap.
 9. Indien het bestuur een verzoek om als lid van de vereniging toegelaten te worden afwijst, deelt zij haar beslissing schriftelijk, zonder dat zij opgave van redenen hoeft te geven aan degene die het verzoek heeft ingediend, mede.
 10. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 11. Rechtspersonen dienen te worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde directeur.
 12. Aan degenen die toegelaten zijn als lid van de vereniging wordt in bruikleen het muurschild, de raamsticker en/of het certificaat van de vereniging uitgereikt. De schilden, raamstickers en certificaten zijn en blijven eigendom van de vereniging.
 13. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.


Artikel 5: Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. het overlijden van het lid-natuurlijk persoon, is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;
  2. opzegging door het lid;
  3. opzegging door de vereniging;
  4. ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden drie maanden voor het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk, bij aangetekende brief, aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Indien een opzegging niet voor 1 oktober heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. (Dit deel van de statuten - de opzeggingstermijn - is gewijzigd na akkoord van de Algemene ledenvergadering van 17 november 2014 en de extra Algemene ledenvergadering van 15 december 2014. Zie notulen onderaan deze pagina.)
  Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan; wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een -lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
 6. Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigt de bruikleenovereenkomst van de muurschilden, raamstickers en certificaten en is men verplicht deze aan de vereniging te retourneren binnen de daarvoor gestelde termijn van twee maanden na beëindiging van het lidmaatschap. De vereniging is gerechtigd tot het verwijderen van genoemde objecten indien de bruiklener de in de eerste volzin opgenomen verplichting niet nakomt. Alle kosten dienaangaande zijn voor rekening van de bruiklener.


Artikel 6: Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit donaties, contributies, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere wettelijk verkregen inkomsten.
 2. Erfstellingen kunnen slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.


Artikel 7: Donateurs

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.


Artikel 8: Contributie

 1. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. Het bestuur is bevoegd in geval van bijzondere omstandigheden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.


Artikel 9: Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De gevolmachtigde van een lid-rechtspersoon kan tot bestuurslid worden benoemd.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging, gevolgd door een of meer bindende voordrachten, behoudens het in lid 4 bepaalde. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel tien leden als het bestuur bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan een bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Indien er geen voordracht is opgemaakt of indien aan de voordracht(en) het bindend karakter overeenkomst het vorige lid is ontnomen, is de algemene vergadering vrij in haar keuze tot benoeming van de bestuursleden.
 5. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 7. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar.
 9. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. Wie in een tussentijds vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 10. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
 11. De vereniging kan worden ondersteund door daartoe gespecialiseerde personen, die de functie van ambtelijk secretaris uitoefenen. De ambtelijk secretaris is geen lid van het bestuur, doch kan op verzoek van het bestuur de bestuursvergadering bijwonen.
 12. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door daartoe gespecialiseerde personen, organisaties of commissies die door het bestuur worden benoemd.


Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt alsmede te besluiten tot het aangaan van leningen.


Artikel 11

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.


Artikel 12 - Algemene ledenvergadering

 • De algemene ledenvergadering worden gehouden in de plaats als bij de oproeping is bepaald.

Artikel 13

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.


Artikel 14

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
 3. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.


Artikel 15

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
 2. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee natuurlijke personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 7. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.


Artikel 16

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
 3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één veel gelezen vakblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 4. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.


Artikel 17: Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 5. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.
 6. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 7. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 8. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.


Artikel 18: Ontbinding en vereffening

 1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in Liquidatie".
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.


Artikel 19: Reglementen

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 20: Slotbepaling

 • Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 

 


 

Notulen extra Algemene ledenvergadering
maandag 15 december 2014

Locatie: Secretariaat ProFri in Veldhoven
Aanwezige leden: Hans Hus, Patrick Nieuwveld, Jack van Hooft, Jorgen Ruhl en Peter van Dinther
Overige aanwezigen: Frans van Rooij

Voorzitter Hans Hus opent om 10.30 uur de vergadering.

Mededelingen
- Enkele leden hadden zich gemeld bij het secretariaat voor deze extra vergadering en waren graag gekomen wanneer dit nodig was om deze statutenwijziging door te kunnen voeren

Statutenwijziging
Het bestuur stelt een kleine wijziging van de statuten voor. Het betreft de opzegtermijn van het lidmaatschap. Deze is nu 4 weken voor het einde van het kalenderjaar. Maar o.a. vanwege de aanmeldtermijn van de kortingsregelingen bij Buma, Sena en Videma is een opzegtermijn van 3 maanden noodzakelijk.
Om statuten te kunnen wijzigen diende tijdens de algemene ledenvergadering van 17 november een opkomst te zijn van driekwart van de leden die met twee/derde van de stemmen met deze wijziging akkoord moesten gaan. Ondanks het grote aantal aanwezigen was niet driekwart van de leden aanwezig en is deze extra algemene ledenvergadering noodzakelijk. Vandaag kan ongeacht het aantal aanwezigen op basis van tweederde meerderheid besloten worden om deze statutenwijziging door te voeren. Tijdens de algemene ledenvergadering waren de aanwezigen akkoord met deze voorgestelde wijziging.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de voorgestelde wijziging

Rondvraag
Geen van de aanwezigen meldt zich voor de rondvraag
De voorzitter sluit de extra algemene ledenvergadering en opent vervolgens de bestuursvergadering.

 

 

Onze officiële partners