Veldhoven, 30 juni 2020

ProFri doet een beroep op Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken, om de horeca meer armslag te geven dan het nu geldende coronabeleid.

Vandaag (30 juni) stuurt vakvereniging ProFri samen met de horecaorganisaties VCHO en NHG een brief met deze strekking naar de staatssecretaris. De drie belangenclubs pleiten er onder meer voor meer eters aan tafel toe te staan, ook als zij níet afkomstig zijn uit hetzelfde huishouden.

Namens het trio zegt woordvoerder Frans van Rooij: “Vriendengroepjes komen samen in een auto naar een horecabedrijf, maar mogen in de huidige regelgeving vervolgens niet samen aan tafel. Dat is niet uit te leggen en voor de horeca onwerkbaar in de praktijk.”

Van Rooij wijst ook op het economisch belang: “Het huidige coronabeleid belemmert de horeca om voldoende omzet te draaien. Daarbij moet de ondernemer steeds voor politieagent spelen om te voorkomen dat hij aanloopt tegen hoge boetes; dat functioneert niet in een branche die draait om gastvrijheid.”

Veel meer, aldus Van Rooij, moet de verantwoordelijkheid naar de gasten worden verlegd. “Als een groep mensen samen komt eten, draait het om de verantwoordelijkheid jegens elkaar. Als je je ziek voelt, ga je niet mee en blijf je thuis. Zo zou het primair moeten zijn. Het huidige beleid belemmert ondernemers om groepen welkom te heten.”

Vakvereniging ProFri is verder blij dat per 1 juli in zijn algemeenheid weer sprake is van meer vrijheid voor frituurspeciaalzaken. Binnen de beperking van 1,5 meter onderlinge afstand, mogen horecabedrijven voortaan maximaal 100 gasten binnen ontvangen zonder reservering en zonder gezondheidscheck (in plaats van 30, personeel níet meegerekend). Wel moeten gasten altijd aan tafel plaatsnemen.

Klik hier voor alle maatregelen die vanaf 1 juli gelden

 

BRIEF AAN MONA KEIJZER,
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

AFZENDER: HORECA LOBBY COLLECTIEF (HLC)
VCHO, ProFri en NHG

“Verruiming coronabeleid noodzaak om te overleven”

Amstelveen-Veldhoven, dinsdag 30 juni 2020.


Hooggeachte mevrouw Keijzer,

Namens Horeca Lobby Collectief (HLC), vertegenwoordiger van duizenden horecabedrijven, richten wij ons tot u met het onderstaande dringende pleidooi om de nu geldende coronaregels op een aantal punten te versoepelen.

Zonder de door ons voorgesteld grotere bewegingsruimte, zullen de overlevingskansen voor veel horecabedrijven in onze achterban verder worden ondermijnd.

Met name het onderscheid dat wordt gemaakt in het gezamenlijk aan tafel gaan in restaurants (de splitsing tussen gasten die één huishouden vormen en overige gasten) is in de praktijk onwerkbaar.

Deze regel ontneemt de horeca de mogelijkheid om een groot deel van de gasten naar behoren te ontvangen.

Bovendien betekent dit dat de ondernemers/medewerkers in hun bedrijven bij voortduring handhavend dienen op te treden, iets wat juist in een gastvrijheidsbranche vrijwel onwerkbaar is en bovendien bron is voor conflicten met gasten. Dat zowel de ondernemer als gasten bij niet-naleving van deze regel fors beboet kunnen worden, werkt verlammend en heeft een uiterst negatief effect op de verdiencapaciteit van de bedrijven en hun ondernemers.

Met spoed willen wij het volgende aan u voorleggen en verder met u bespreken:

● Groepen van vrienden, kennissen en collega’s komen veelal met gezamenlijk vervoer naar onze bedrijven. Het schijnt ons hoogst inconsequent en niet uit te leggen dat ze vervolgens niet gezamenlijk aan tafel mogen gaan.

● Ons staat een beleid voor ogen waarbij deze gasten worden aangesproken op de verantwoordelijkheid jegens elkaar: vertoont een gast in de groep tekenen van verkoudheid/ziekte, dan dient hij/zij thuis te blijven.

● Het spreekt vanzelf dat de ondernemers/medewerkers aan tafel bij groepen die geen huishouden vormen, ten overvloede kunnen wijzen op dit beleid, en eventueel de gegevens kunnen noteren van een contactpersoon, zodat traceerbaarheid bij calamiteiten gewaarborgd is.

● Het spreekt vanzelf dat ook de horeca er veel aan gelegen is nieuwe uitbraken te voorkomen. Immers: een uitbraak van corona in de horeca, kan potentieel ook onze branche opnieuw hard treffen. Daarnaast mogen de desastreuze economische gevolgen van de huidige regelgeving niet veronachtzaamd worden.

● Verder verzoeken wij u om het risico dat ondernemers en hun gasten lopen bij overtreding van de geldende regelgeving beter in balans te brengen. De potentieel hoge boete van duizenden euro’s maakt veel ondernemers in onze branche kopschuw en belemmert hun vrije ondernemerschap. Tot op heden zijn handhavers gelukkig spaarzaam met beboeting; onverhoopte beboeting van ondernemers kan in de huidige situatie voor bedrijven betekenen dat ze de deuren moeten sluiten.

● Omdat de horeca nog altijd sterk lijdt onder de coronacrisis (een substantieel deel van de bevolking, volgens onderzoeken 50 tot 60 procent, mijdt onze bedrijven nog altijd) verzoeken wij u voorts het geldende uitstel van de btw-aangifte/inning en voor de loonheffing te verlengen van drie maanden naar zes maanden.


Graag treden wij over het bovenstaande ten spoedigste met u in overleg.

Met vriendelijke groet,

Horeca Lobby Collectief van VCHO, ProFri en NHG
Frans van Rooij, woordvoerder